Február 1948 na Slovensku

DEMOKRATICKÁ STRANA A REPRESÍVNE OPATRENIA VOČI NEJ

Spravodajský záznam o situácii v DS (PDF 333 KB)
Obežník Okresného sekretariátu DS v Krupine k vnútropolitickej situácii (PDF 376 KB)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia SNR 23. 2. 1948 (PDF 701 KB)
Správa o schôdzke sekretariátu DS v Žiline (PDF 240 KB)
Výzva okresného sekretariátu DS občanom ako sa správať vo februárových dňoch (PDF 186 KB)
Ustanovenie Akčného výboru Demokratickej strany (PDF 116 KB)
Zápisnica zo stretnutia predstaviteľov KSS a rusínsko-ukrajinskej sekcie DS (PDF 581 KB)
Koncept dohody medzi KSS a Stranou slovenskej obrody (PDF 894 KB)
Informácia o emigrácii Emanuela Bohma (PDF 215 KB)
Informácia o vysťahovaní popredných politikov DS z Bratislavy (PDF 459 KB)
Nariadenie o využití miestností a kancelárií DS (PDF 167 KB)
Zápis z vypočúvania I. Pietora v apríli 1948 (PDF 8.01 MB)
Správy o prehliadkach budov DS (PDF 1.023 MB)

FEBRUÁR 1948 A SOCIÁLNODEMOKRATICKÁ STRANA NA SLOVENSKU

Správa o ohlasoch členov sociálnej demokracie na splynutie s KSS (PDF 153 KB)
Hlásenie o situácii v sociálno-demokratickej strane na Slovensku (PDF 128 KB)

ČINNOSŤ AKČNÝCH VÝBOROV

Zápisnica z ustnovujúcej schôdzky prípravného akčného výboru SNF (PDF 461 KB)
Zápisnica z druhej schôdzky prípravného akčného výboru SNF (PDF 749 KB)
Odpis z obežníka MV k očistným akciám Akčných výborov (PDF 305 KB)
Nariadenie Povereníctva vnútra o podpore Akčných výborov (PDF 148 KB)
Výnos MV o tvorení akčných výborov v Zbore národnej bezpečnosti (PDF 741 KB)
Zápisnica z rokovania akčného výboru cukrovaru v Leviciach (PDF 494 KB)
Prehľad slovenských delegátov do Ústredného akčného výboru ČNF (PDF 328 KB)

ČINNOSŤ SLOVENSKÉHO ZVÄZU PARTIZÁNOV

Pokyn Hlavného štábu SZP na odstraňovanie členov DS z Akčných výborov (PDF 117 KB)
Situačná správa z 24. februára o aktivitách Zväzu slovenských partizánov (PDF 395 KB)
Nariadenie pohotovosti pre partizánske jednotky (PDF 82 KB)
Nariadenie o pričlenení partizánskych oddielov jednotkám NB (PDF 162 KB)
Nariadenie Hlavného štábu SZP o očiste verejného života (PDF 123 KB)
Rozkaz k pohotovosti pre obsadenie miestností DS (PDF 86 KB)
Správa o aktivitách Zväzu slovenských partizánov vo februári 1948 (PDF 2.83 MB)

ČINNOSŤ NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI

Nariadenie prísnej pohotovosti ZNB (PDF 494 KB)
Nariadenie oblastným veliteľstvám NB (PDF 159 KB)
Zvýšená pohotovosť stráženia štátnych hraníc (PDF 156 KB)
Zrušenie prísnej pohotovosti (PDF 143 KB)
Opatrenia o služobnom pomere zamestnancov NB odstránených v čistkách (PDF 699 KB)
Prehľad činnosti ZNB na Slovensku vo februárových dňoch (PDF 805 KB)
Nariadenie o zaznamenaní februárových udalostí vo forme denníkov (PDF 319 KB)
Zrušenie kasárenskej pohotovosti (PDF 97 KB)
Rozkazy k bezpečnostným opatreniam po februárových udalostiach (PDF 1.221 MB)
Správa o pomeroch na Povereníctve vnútra po februári 1948 (PDF 1.179 MB)
Obežník povereníctva vnútra k šepkanej propagande (PDF 1.13 MB)
Zvýšenie sledovania a sprísnenie trestov za protištátnu činnosť (PDF 364 KB)
List novinára K. Makovínyho K. Gottwaldovi o príkoriach voči jeho osobe po februári 1948 (PDF 1.57 MB)